Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerde İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-yeterliği, Psikolojik Sağlamlık, Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler


Creative Commons License

Odacı N., Kalanlar B.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, vol.4, no.2, pp.77-84, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Giriş: Pandemide yoğun bakımda çalışan hemşirelerin iş-aile çatışmasını yönetme öz yeterliklerini etkileyen diğer faktörleri bilmek bu konuda yapılacak güçlendirme çalışmalarında yol gösterici olacaktır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı pandemi döneminde yoğun bakım hemşirelerinin iş-aile çatışmasını yönetme öz yeterlikleri, tükenmişlik düzeyleri ve psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte yürütülen bu çalışma, bir üniversite hastanesinde pandemi döneminde Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çalışan 102 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği”, “Connor-Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS version 22.0 kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin iş-aile çatışması öz yeterlik düzeylerinin orta (50.27±12.35), psikolojik sağlamlık düzeylerinin yüksek (91.73±15.79) olduğu görülmüştür. Tükenmişlikleri değerlendirildiğinde ise “duygusal tükenme” puanlarının orta (18.78±7.83), duyarsızlaşma puanlarının düşük (7.59±4.29) ve kişisel başarı puanlarının ise düşük (13.47±3.32) olduğu saptanmıştır. Ayrıca tükenmişliğin, psikolojik sağlamlık ve iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği ile negatif yönde, psikolojik sağlamlık ve iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği arasında ise pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür.

Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin yaşadığı iş-aile çatışmasını yönetebilme öz yeterliklerini arttırabilmek için hemşirelere yönelik tükenmişliği azaltacak ve psikolojik sağlamlığı arttıracak girişimlerin planlanması önerilmektedir.