Risk factors and prognosis of acute ischemic stroke after coronary angiography and percutaneous coronary intervention


Creative Commons License

ERUYAR E., KÜRKLÜ H. A., İRKEÇ C.

JOURNAL OF SOCIAL AND ANALYTICAL HEALTH, vol.2, no.3, pp.221-226, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: Aim of this study is to analyze the incidence, predictors and outcomes of stroke in patients who underwent coronary angiography and percutaneous coronary intervention at our center. Materials- Methods: This study was conducted in a tertiary health center in Ankara/Turkey. Sixteen patients who had a stroke after coronary angiography and percutaneous coronary intervention were included in the study as a case group. The control group consisted of 80 patients. It is a retrospective study. Hemorrhagic stroke cases were excluded. All participants are ischemic stroke cases. Results: The average age of the participants is 69.6+12.1 years. Of the participants, 59 (61.5%) were male and 37 (38.5%) were female. The incidence of symptomatic cerebral infarction after coronary angiography or percutaneous coronary intervention was 16 cases (0.16%). Coronary angiography and percutaneous coronary intervention was performed in eight patients. No significant difference was observed between the groups in terms of use of antiplatelet drugs, statins, beta-blockers, warfarin or oral anticoagulants. Conclusion: Multi-vessel disease, conjestive heart failure, low ejection fraction and chronic renal failure were found to be risk factor for the development of coronary angiography or percutaneous coronary intervention related stroke. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, merkezimizde koroner anjiyografi ve perkütan koroner girişim yapılan hastalarda inme insidansını, predispozan faktörleri ve sonuçlarını incelemektir. Gereç-Yöntem: Bu çalışma Ankara/Türkiye’de bir üçüncü basamak sağlık merkezinde yapılmıştır. Koroner anjiyografi ve perkütan koroner girişim sonrası inme geçiren 16 hasta vaka grubu olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Kontrol grubu 80 hastadan oluşturulmuştur. Retrospektif bir çalışmadır. Hemorajik inme vakaları çalışma dışı bırakılmıştır. Tüm katılımcılar iskemik inme vakalarıdır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 69,6+12,1’dir. Katılımcıların 59’u (%61,5) erkek, 37’si (%38,5) kadındır. Koroner anjiyografi veya perkütan koroner girişim sonrası semptomatik serebral enfarktüs insidansı 16 vakadır (%0.16). Sekiz hastaya koroner anjiyografi ve perkütan koroner girişim uygulanmıştır. Gruplar arasında antitrombosit ilaç, statin, beta bloker, varfarin ve oral antikoagülan kullanımı açısından anlamlı fark gözlenmemiştir. Sonuç: Çoklu damar hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, düşük ejeksiyon fraksiyonu ve kronik böbrek yetmezliği, koroner anjiyografi veya perkütan koroner girişime bağlı inme gelişimi için risk faktörleri olarak bulunmuştur.