The association of thyroid function tests with non-alcoholic fatty liver disease among non-obese and non-diabetic cases


KASAPOĞLU B., TÜRKAY C., YALÇIN K. S., ÇARLIOĞLU A., BOZKURT A.

Yeni Tıp Dergisi, vol.31, no.2, pp.88-91, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Yeni Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.88-91
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

Background: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)is characterized by the morphological changes similar tothose observed in alcohol related liver disease, inpatients without significant alcohol consumption. Thyroidhormones are essential hormones in not onlycarbohydrate and protein metabolisms, but also in fattyliver oxidation. The aim of this study was to determinethe association of hypothyroidism with NAFLD amongnon-obese and non-diabetic cases. Material and Methods: Totally 1282 non-diabetic, non-obese cases, 970 female, 312 male, admitted to InternalMedicine and Gastroenterology outpatient clinics ofTurgut Ozal University Hospital, in between April 2010and April 2011, were included in the study. Body massindex, liver function tests, lipid profile, thyroidstimulating hormone, free T3 and free T4 levels werestudied. Liver ultrasound was applied to all cases. Results: Totally 1282 cases, 620 with NAFLD and 662controls were included in the study. The prevalence ofsubclinical hypothyroidism among cases with grade 1,grade 2 and grade 3 NAFLD were as follows; 4,0%,5,7%, and 10,8% respectively, while this ratio was 2,8%in control group. In statistical evaluation, the prevalenceof subclinical hypothyroidism was statistically andsignificantly higher in grade 3 NAFLD group than allother groups (p:0.001)Conclusions: The association of subclinic hypothyroidismwith grade 3 NAFLD is important in clinical practice sinceboth conditions are very common. Moreover, molecularstudies to determine the association of hypothyroidismwith fatty liver disease may elucidate new treatmentmodalities.
Giriş: Alkol dışı karaciğer yağlanması (ADKY) alkol kullanım hikâyesi olmayan hastalarda, alkole bağlı karaciğerhastalığında gözlenen morfolojik değişiklikler ile karakterizedir. Tiroid hormonları karbonhidrat ve protein metabolizması yanında lipid metabolizmasında da sonderece önemli rolü olan hayati hormonlardır. Bu çalışmanın amacı obez ve diyabetik olmayan yağlı karaciğerhastalarında hipotiroidi birlikteliğini saptamaktır.Materyal ve Metot: Nisan 2010 ve Nisan 2011 tarihleriarasında Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji poliklerine başvuran diyabetikolmayan ve beden kitle indeksleri <30 olan 970 kadın,312 erkek olmak üzere toplam 1282 gönüllü çalışmayadâhil edilmiştir. Tüm hastaların karaciğer fonksiyon testleri, lipit profilleri, serbest T3, serbest T4 ve TSH düzeyleri çalışıldı. Vakaların hepsine karaciğer ultrasonuyapıldı ve yağlı karaciğer evrelemesi ultrasonografik bulgulara göre yapıldı.Bulgular: Çalışmaya 620 hasta, 662 kontrol olmaküzere toplam 1282 gönüllü dâhil edildi. Yağlanma derecesine göre evrelenen hastalarda görülen subklinikhipotiroidi sıklığı kontrol grubunda %2,8 iken, evre 1hastalarda %4, evre 2 hastalarda %5,7 ve evre 3 hastalarda %10,8 olarak saptanmıştı. Evre 3 hastalardasubklinik hipotiroidi sıklığı diğer gruplara göre istatistiksel anlamlı şekilde daha yüksekti (p:0,001).Sonuç: Toplumda sık görülen subklinik hipotiroidi ileADKY birlikteliğinin farkına varmak klinik olarak önemlidir ve akılda tutulmalıdır. Ayrıca, moleküler çalışmalarlahipotiroidi ile karaciğer yağlanması arasındaki ilişkininbelirlenmesi, yeni tedavi metotları hakkında da ışıktutabilecektir.