El ve El Bileği Ortezi Kullanan Bireylerde Orteze Uyum ve Ağrı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma


Creative Commons License

Sarı M., Öztürk D., Ünver B., Kılınç H. E., Bek N., Karaduman A. A.

PROTEZ & ORTEZDE İNOVASYON SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 09 December 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışmamızda, patolojiye ve kişiye özel tasarlanmış el ve el bileği ortezlerine hastaların uyumunu değerlendirmek ve uyum ile ağrı arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya el ve el bileği dejeneratif patolojilerine sahip yetişkin bireyler dahil edildi. Bireyler, uzman fizyoterapist tarafından değerlendirildi ve kişinin patolojisine uygun orteze karar verildikten sonra, ortez hastalardan ölçü alınarak üretildi. Üretilen ortezin, bireyler tarafından 3 hafta boyunca kullanılması istendi. Ortez kullanımına uyumu değerlendirebilmek için araştırmacılar tarafından oluşturulan ortez kullanım süresi, ağrı ve rahatsızlık varlığını kaydeden Ortez Kullanım Günlüğü kullanıldı. Tedavi öncesindeki ve sonrasındaki ağrı şiddeti (istirahat ve aktivite) Vizüel Analog Skalası ile değerlendirildi. İkinci değerlendirmedeki ağrı şiddetinden ilk değerlendirmedeki ağrı şiddeti çıkartılarak ağrı şiddet farkı hesaplandı. Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 8 olgunun yaş ortalaması 38.12±13.13 yıldı. Ortezin toplam kullanım süresi ortalama 133.87±78,25 saat ve kullanmama süresi 370,12±78,25 saat olarak bulundu. İstirahatteki ağrı farkı 1,65±1,47 iken, aktivite sırasındaki ağrı farkı 2,03±1,74 olarak hesaplandı. Ortez kullanma süresi ile istirahatteki ağrı farkı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (r=0,976; p<0,001). Aktivite sırasındaki ağrı ile ortezi kullanma süresi, rahatsızlık ve ağrı hissedilen gün sayısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulundu (p>0,05). Sonuç: Sonuç olarak, el ve el bileği ortezlerinin kullanım süresi arttıkça istirahatteki ağrı şiddetinin azaldığı bulundu. Kişiye ve patolojiye özel tasarlanmış orteze uyum ve ağrı arasındaki ilişkiyi inceleyen, daha geniş örnekleme sahip çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, El, El Bileği, Hasta Uyumu, Ortez