INVESTIGATION OF CRP/ALBUMIN RATIO IN PATIENTS WITH AND WITHOUT DIABETES DIAGNOSED WITH COVID-19


Gökalp N., eren M. A.

Acta Medica Nicomedia, vol.6, no.1, pp.164-169, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Hyperglycemia occurring in diabetes mellitus impairs the cellular and humoral immune system through various mechanisms.Patients with diabetes have increased sensitivity to Covid-19. CRP and albumin levels are affected by various infections and inflammations. In recent years, the CRP/albumin ratio has been used as a new prognostic score. In our study, we aimed to determine whether there is a difference in disease severity by investigating the levels of CRP, albumin and CRP/albumin in Covid-19 patients with and without diabetes. Methods: 40 diabetic patients and 32 patients without a diabetes who had diagnosis of Covid-19 were included in the study. Patients with rheumatological disease, cancer and organ failure, pregnant, and concomitant infections other than Covid-19 were not included. The data of the study were obtained retrospectively, and gender, age, CRP, albumin, leukocyte, lymphocyte, neutrophil, platelet, hemoglobin, MPV values were recorded. Results: The mean CRP level was found to be significantly higher in the diabetic group (6.54 ± 4.12 mg/dl) compared to the nondiabetic group (2.94 ± 2.50 mg/dl) (p<0.001). The mean CRP/albumin ratio was significantly higher in the diabetic group (1.76 ± 1.21) than in the nondiabetic group (0.75 ± 0.64) (p<0.001). There was no significant difference between the diabetic group (3.89 ± 0.43 g/dl) and the non-diabetic group (4.05 ± 0.38 g/dl) in terms of mean albumin level (p=0.11). Conclusion: CRP/albumin ratio is frequently used as an indicator of severity of infection. However, it has not been shown to be superior to the CRP value to show the severity of Covid-19 disease in people with and without diabetes. In patients with diabetes, Covid-19 infection produces more acute phase reactant response.
Amaç: Diyabetes mellitusta ortaya çıkan hiperglisemi çeşitli mekanizmalar ile hücresel ve humoral bağışıklık sistemini bozar. Diyabetli hastalarda Covid-19 duyarlılığı artmıştır. C-reaktif protein ve albümin seviyeleri çeşitli infeksiyon ve inflamasyon durumlarından etkilenmektedir. Son yıllarda CRP/albümin oranı yeni bir prognostik skor olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda diyabeti olan ve olmayan Covid-19 hastalarında CRP, albümin ve CRP/albümin oranlarını araştırarak hastalık şiddeti açısından fark olup olmadığını saptamayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya Covid-19 tanılı 40 diyabeti olan, 32 diyabet tanısı olmayan hastalar dahil edildi. Romatolojik hastalık, kanser ve organ yetmezliği, gebe, Covid-19 dışında eşlik eden enfeksiyonu olanlar dahil edilmedi. Çalışmaya dahil edilenlerin kayıtları geçmişe yönelik olarak taranarak cinsiyet, yaş, CRP, albümin, lökosit, lenfosit, nötrofil, platelet, hemoglobin, MPV değerleri kaydedildi. Bulgular: Ortalama CRP düzeyi diyabeti olan grupta (6.54 ± 4.12 mg/dl) diyabeti olmayan gruba göre (2.94 ± 2.50 mg/dl) anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.001). Ortalama CRP/albümin oranı diyabeti olan grupta (1.76 ± 1.21) diyabeti olmayan gruba göre (0.75 ± 0.64) anlamlı yüksekti (p<0.001). Ortalama albümin düzeyi açısından diyabeti olan grup (3.89 ± 0.43 g/dl) ve diyabeti olmayan grup (4.05 ± 0.38 g/dl) arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.11). Sonuç: CRP/albümin oranı enfeksiyon şiddetini gösteren bir belirteç olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak Covid-19 hastalığının diyabeti olan ve olmayan kişilerde şiddetini göstermek için CRP değerinden daha üstün olduğu gösterilememiştir. Diyabet hastalığı olanlarda Covid-19 enfeksiyonu daha fazla akut faz reaktanı yanıtı oluşturmaktadır