Cranial MR imaging findings of carbon monoxide poisoning in asymptomatic patients in the chronic stage


COŞKUN A., Yikilmaz A., Güven M., ERDOĞAN F.

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (Yeni Adı: Dİagnostic & Intervent. Radiol), vol.9, no.2, pp.146-151, 2003 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

PURPOSE: To describe MR imaging findings of the chronic stage of carbon monoxide poisoning in asymptomatic patients. MATERIALS AND METHODS: Clinical data of 34 patients, who had been admitted to our hospital for carbon monoxide poisoning were reviewed and invited for control evaluation. Of the patients who accepted, ten who had no symptoms and neurological sequelae in the physical examination were included in the study. All patients had been in coma on initial admittance and had awakened after normobaric 100% oxygen therapy 1-10 years ago. Their ages were between 22-57 years (mean, 36.2 years). All patients were examined with cranial MR imaging. RESULTS: The most common finding was bilateral symmetric hyperintensity of the white matter more evident in the centrum semiovale with relative sparing of temporal lobes and anterior parts of frontal lobes on T2-weighted and FLAIR images in all patients. Subcortical U-fibers were intact in all patients. Cerebral cortical atrophy of variable degrees was seen in eight p atients, mild atrophy of cerebellar hemispheres in seven patients, and vermian atrophy in nine patients. Corpus callosum was atrophic in two patients. Bilateral globus pallidus lesions were seen in three patients as hypointense on T1-weighted and hyperintense on T2-weighted and FLAIR images. CONCLUSION: Cerebral changes may be present in patients with severe CO poisoning even when the patient becomes asymptomatic. Knowledge of these findings would be helpful when evaluating these patients for follow-up or for other reasons.
AMAÇ Karbon monoksit zehirlenmesi geçiren kronik dönem asemptomatik olgularda kranyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını ortaya koymak. GEREÇ VE YÖNTEM Daha önce karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanemize kabul edilmiş olan 34 olgunun dosyaları incelendi ve hastalar kontrol değerlendirme için davet edildi. Kabul eden olgulardan yapılan fizik muayene sonucu semptom ve nörolojik sekeli bulunmayan 10 olgu çalışmaya alındı. Olgular bir-on yıl önce karbon monoksit zehirlenmesi sonucu koma halinde hastanemize kabul edilmiş ve normobarik %100 oksijen tedavisi sonrası şuurları açılmıştı. Yaşları 22-57 arasında (ortalama 36.2 yıl) değişmekteydi. Tüm olgular kranyal MRG ile değerlendirildi. En sık bulgu tüm olgularda beyaz cevherde T2A ve FLAIR kesitlerde izlenen, en fazla sentrum semiovalede görülen ve frontal loblar anterior kısımları ve temporal lobların nispi olarak korunduğu bilateral simetrik sinyal artışıydı. Subkortikal U-lifler tüm olgularda korunmuştu. 8 olguda değişik derecelerde serebral kortikal atrofi, 7 olguda serebellar hemisferlerde ve 9 olguda vermiste ılımlı atrofi izlendi. Korpus kallozum iki olguda atrofikti. 3 olguda bilateral T1A kesitlerde hipointens, T2A ve FLAIR kesitlerde hiperintens olarak globus pallidus lezyonları izlendi. SONUÇ Şiddetli karbon monoksit zehirlenmesi geçiren olgularda asemptomatik hale geldiklerinde bile serebral değişiklikler bulunabilir. Bu değişikliklerin beyin MRG bulgularının bilinmesi izlem amaçlı ya da diğer nedenlerle yapılan MRG incelemelerini değerlendirirken yararlı olacaktır.