Clinical and biochemical factors influence the body composition in prediabetic obese women


eren M. A., TORUN A. N., ULAŞ T., AYDOĞAN T., DEMIR M., SABUNCU T.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.130-137, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.130-137
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

Background: Obesity is a public-health problem related with important chronic diseases such as diabetes.We aimed to investigate the clinical utility of bioelectrical impedance analysis (BIA) in determination ofbody composition and influence of body fat and visceral fat on clinical and metabolic parameters inpremenopausal obese women with prediabetes.Methods: Sixty normoglycemic subjects (group 1), 65 subjects with impaired fasting glucose (IFG) (group2) and 33 subjects with impaired glucose tolerance (IGT) or IFG+IGT (group 3) were included.Results: Visceral fat mass (VF) and percentage of fat free mass (FFM%), body fat (BF%) determined by BIAwere similar in both groups. BF% and VF has been found to be correlate with other body compositionparameters such as height, weight, body mass index (BMI), waist circumference (WC), hip circumference(HC); additionally, VF showed positive correlation with AST (p<0.001) and ALT levels (p=0.003) inprediabetic study population (groups 2 and 3).Conclusion: Parameters determined by BIA correlate with standard methods used in clinical practice such asweight, BMI, WC and HC suggest us the validity of the method in determining body composition. Furtherstudies are needed to examine the association between transaminases and VF measured by BIA inhepatosteatosis and in other conditions.
Amaç: Obezite, diyabet gibi önemli kronik hastalıklara yol açan bir halk sağlığı problemidir. Bizdeprediyabetik premenapozal obez kadınlarda biyoelektriksel empedans analiz (BEA) yönteminin vücutkompozisyonunu saptamada klinik kullanımını ve vücut yağının ve visseral yağın klinik ve biyokimyasalparametrelere etkisini incelemeyi amaçladık.Materyal Metod: Çalışmaya 60 normoglisemikler kadın (grup 1), 65 bozulmuş açlık glikozu (BAG) olankadın (grup 2), 33 bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya BAG+BGT olan kadın (grup 3) dahil edildi. Bulgular: BEA ile saptanan visseral yağ kütlesi (VYK) ve yağsız kütle oranı (%YK), vücut yağ oranı(%VY) tüm gruplarda benzerdi. %VY ve VYK; boy, kilo, vücut kütle indeksi (VKI), bel çevresi (BÇ), kalçaçevresi (KÇ) gibi parametreler ile korele bulundu. Ayrıca VYK prediabetik gruplarda (grup 2 ve 3) AST(p<0.001) ve ALT (p=0.003) seviyeleri ile korele bulundu.Sonuç:BEA ile saptanan parametrelerin klinik pratikte kullanılan kilo, VKI, BÇ ve KÇ gibi parametreler ilekorele olması vücut kompozisyonunu saptamada geçerli bir metot olduğunu göstermektedir. Transaminazlarve BEA ile saptanan visseral yağ arasındaki ilişkinin hepatosteatoz ve diğer durumlarda araştırılması içinkapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.