Comparative analysis of laboratory and clinical characteristics of appendicitis in child and adult populations


AVCI V., DEMİR D.

ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.28, no.2, pp.159-163, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: Appendicitis is the most common cause of acute abdomen faced by pediatric surgeons and general surgeons. Early diagnosis and treatment are very important in appendicitis. There are numerous articles on appendicitis. There are numerous articles about appendicitis; however, studies comparing pediatric and adult appendicitis are very rarely. The aim of this study is to compare the laboratory and clinical features of appendicitis in child and adult patient groups. Methods: The study consists of patients were diagnosed with appendicitis as a result of pathology. The patients were divided into two groups as acute appendicitis and perforated appendicitis. In addition, both groups were divided into two groups as under 18 years old and over. Demographic characteristics, laboratory values, cost analysis, surgical method, pathology reports, appendix diameters, complaints and hospitalization times of the patients in the groups were evaluated retrospectively. Results: Of the 150 patients included in the study, 42 were pediatric patients. Acute appendicitis was detected in 131 patients and perforated appendicitis in 29 patients. The mean age was 9.38±2.25 years in children and 36.33±13.54 years in adults. In the study, a significant difference was found in the acute appendicitis groups in terms of gender, surgical technique, white blood cell (WBC), time of hospitalization, and cost analysis although there was no significant difference in terms of complaint duration, appendix diameter, C-reactive protein (CRP), and percentage of neutrophils. There was no significant difference between all parameters in the perforated appendicitis groups. Conclusion: Although there are important differences between pediatric and adult acute appendicitis patients; no differences were found in perforated appendicitis. We believe that this condition should be taken into account by clinicians during the evaluation of patients.
Amaç: Apandisit, çocuk cerrahları ve genel cerrahların en sık karşılaştığı akut karın nedenidir. Apandisitte erken tanı ve tedavi oldukça önem arz etmektedir. Apandisitle ilgili sayısız makale olmasına rağmen; çocuk ve erişkin dönemi apandisitleri karşılaştıran çalışmalar oldukça nadirdir. Bu çalışmada amaç çocuk ve erişkin hasta gruplarında apandisitin laboratuvar ve klinik özelliklerini karşılaştırmaktır. Yöntemler: Çalışma patoloji sonucu apandisit tanısı konulan hastalardan oluşmaktadır. Hastalar akut apandisit ve perfore apandisit olarak iki gruba ayrıldı. Ayrıca her iki grupta kendi içinde 18 yaş altı ve üstü olarak tekrar iki gruba ayrıldı. Gruplardaki hastaların demografik özellikleri, laboratuvar değerleri, maliyet analizi, cerrahi yöntem, patoloji raporları, apendiks çapları, şikayet ve yatış süreleri geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 150 hastanın 42’si çocuk hasta idi. Akut apandisit 131 hastada, perfore apandisit ise 19 hastada saptandı. Çocuklarda ortalama yaş 9,38±2,25 yıl, erişkinlerde ise 36,33±13,54 yıl idi. Çalışmada akut apandisit gruplarında cinsiyet, cerrahi teknik, beyaz küre (WBC), hastanede yatış süresi ve maliyet analizi açısından anlamlı bir fark bulunurken; şikayet süresi, apendiks çapı, C reaktif protein (CRP) ve nötrofil yüzdesi açısından ise anlamlı bir fark bulunmadı. Yine perfore apandisit gruplarında tüm parametreler arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Çocuk ve erişkin dönemi akut apandisit hastaları arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen; perfore apandisitlerde farklılıklar saptanmadı. Bu durumun hastaların değerlendirilmesi esnasında klinisyenler tarafından dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.