GEBELİKTE SERUM ÇİNKO DÜZEYİ VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU RİSKİ


Creative Commons License

Terzi E.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.18, no.4, pp.1051-1055, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AMAÇ: Gebelikte anatomik, fonksiyonel ve immun değişiklikler idrar yolu enfeksiyonu riskini artırmaktadır. Gebelik göreceli olarak immun yetersizlik durumu ortaya çıkarır. İmmun sistemin düzgün işlemesinde elzem olan çinko elementinin eksikliği beraberinde daha fazla genitoüriner enfeksiyon riskini de getirir. Bu araştırma gebelikte ilk trimester çinko değerleri ile idrar yolu enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. GEREÇLER VE YÖNTEM: Ekim 2019 ve Ekim 2020 tarihleri arasında Özel Etlik Lokman Hekim hastanesine gebelik takibi amacıyla başvuran 184 hasta üzerinde retrospektif olarak yapılan bu çalışmada hastalardan gebeliğin ilk trimesterinde bakılan serum çinko seviyesi değerlendirildi. Çinko seviyesine göre hastalar düşük ve normal değere sahip olmak üzere iki gruba ayrıldı. İdrar yolu enfeksiyonu ile çinko seviyesi arasındaki ilişki incelendi. BULGULAR: Çalışmaya dahil gebe populasyonunda ilk trimesterde çinko eksiklik oranı %35,9 olarak bulunmuştur. İdrar yolu enfeksiyonu ile serum çinko seviyesi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,562). Çinko içeren multivitamin kullanımı hastaların serum çinko seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler oluşturmasına rağmen (p=0,039) multivitamin kullanımı ile idrar yolu enfeksiyonu arasındaki ilişki anlamlı değildir (p=0,073). Hasta yaşı artıkça idrar yolu enfeksiyonu riskinin azaldığı izlenmiştir (p=0,041). SONUÇ: Çalışma yaptığımız popülasyonda hastaların %35,9’unda ilk trimester çinko seviyesi normal değerin altındadır. Ancak çinko seviyesi ile idrar yolu enfeksiyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Çinko içeren multivitamin kullanımı idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmamıştır. Ancak multivitamin kullanmayan hastalarda çinko seviyesi kullanan gruptan daha düşüktür.