Keratokonus Hastalarında Skleral Lens İle Görme Kazanımını EtkileyenRefraktif, Topografik Ve Lens İlişkili Faktörler


Tanrıverdi B., Saraç Ö.

Türk Oftalmoloji Derneği, 56. Ulusal Kongre, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Keratokonik kornealarda skleral lens (SL) ile görme kazanımını etkileyenrefraktif, topografik ve SL ilişkili faktörleri araştırmaktır.

YÖNTEM:Keratokonus (KK) nedeniyle SL (Mini-MISA,Arnhem,Hollanda) muayenesi yapılan veuygun görülerek reçete edilen hastaların klinik, refraktif ve topografik verileri retrospektif olarakincelendi. SL reçete edilmeden önceki son muayenede; en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK)(Snellen), korneal topografi/aberasyon/nokta saçılım fonksiyonu (PSF) verileri ve reçete edildiktensonra en erken 3.ay sonundaki SL ile görme keskinliği (SLGK), SL parametreleri (temeleğri,çap,vault) kaydedildi. SLGK ve EİDGK arasındaki fark görme kazanımı (GK) olarakdeğerlendirildi. Gözler ortalama keratometri (K) değerlerine göre (Grup1<48D, Grup2 48D-55D,Grup3>55D) evrelendi.

BULGULAR:Çalışmamızda 30 erkek ve 22 kadın olmak üzere toplam 52 KK hastasının 74 gözüneait veriler incelendi. Yaş ve cinsiyet açısından benzer olan (p>0,05) gruplarda; Grup1'de 22 göz,Grup2'de 26 göz, Grup3'te 26 mevcuttu. Her grupta elde edilen ort SLGK değeri, ort EİDGK'e kıyaslaanlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Ort GK Grup1'de 4,85±2,38, Grup2'de 5,78±2,1, Grup3'de4,36±1,56 Snellen sırasıydı (p=0,075). SL temel eğri ve çap değerleri gruplar arasında benzerken; ortvault Grup3'te, diğer iki gruba göre anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). SLGK ile EİDGK ve PSFpozitif koreleyken; vault, K1, K2, Kort, Kmaks, ön elevasyon, arka elevasyon, yüksek sıralıaberasyon (HOA) ve sferik aberasyon negatif koreleydi (sırasıylar=0,38,r=0,373,r=-0,43,r=-0,367,r=-0,395,r=-0,388,r=-0,383,r=-0,479,r=-0,515,r=-0,311,r=-0,302;tümdeğerler için p<0,05). GK ile SLGK, santral kornea kalınlığı, HOA ve koma pozitif koreleyken;EİDGK negatif koreleydi (sırasıyla r=0,436,r=0,246,r=0,342,r=0,47,r=-0,551;tüm değerler içinp<0,05).

TARTIŞMA VE SONUÇ:SL'ler, ileri evre KK olgularında bile etkili GK sağlayabilmektedir. SLmuayenesinde EİDGK, bazı korneal topografik ve SL değerleri, SLGK ve GK tahmininde fikir verebilmektedir.