Migren patogenezinde apelin ve sirtuin1 düzeylerinin rolü


İrkeç C., Altan N., Cezayir D.

52.Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, vol.22, pp.221, 2016 (Conference Book)