Evaluation Of Thyroid Hormone Levels In The Patients With Covid-19


Creative Commons License

Kaya M. G., Alanlı R.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.55, no.2, pp.86-88, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AMAÇ: COVID-19 birçok sistemi etkilediği gibi endokrin sistemi de etkilemektedir. Bu çalışmada; COVID-19 servisinde yatan hastaların, tiroid hormon düzeyi ile hastalık şidde-ti arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Mart 2020 ile Kasım 2020 tarihleri arasında COVID-19 PCR testi pozitif saptanıp, hastaneye yatırılan ve yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastalar, retrospek-tif olarak değerlendirildi. Çalışmaya 93 COVID-19 hastası ve benzer yaş ve cinsiyette olan 58 kontrol grubu alındı. COVID-19 ve kontrol grubunun demografik özellikleri, tiroid hormon seviyeleri ve diğer laboratuvar değerleri karşılaştırıldı. COVID-19 saptanan has-talar akciğer tomografi bulgularına göre; akciğer tutulumu olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. BULGULAR: COVID 19 grubunda, serbest T3 ve serbest T4 düzeyleri, kontrol grubun-dan anlamlı olarak daha düşük saptanırken, TSH ve T3/T4 oranı arasında fark saptan-madı. COVID-19 olup, akciğer tutulumu eşlik edenlerde, akciğer tutulumu olmayanlara göre; yaş, aspartat aminotransferaz, C- reaktif protein ve laktat dehidrogenaz değerleri daha yüksek, serbest T3, nötrofil ve lenfosit sayısı ile albümin değeri ise daha düşük saptandı. Pnömo-ni varlığı ile serbest T3 seviyeleri arasında ilişki saptandı. SONUÇ: COVID-19 seyri sırasında hastalığın şiddetine bağlı olarak tiroid fonksiyonları değişebilir. Hastanede yatan hastalarda tiroid fonksiyon testlerini ölçmek hastalığın prognozu hakkında fikir verebilir.